Stämma

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång.

Senast sex veckor före planerad föreningsstämma skall varje medlem meddelas tidpunkt för stämman samt senaste tidpunkt för att skriftligt lämna motion att behandlas på föreningsstämman.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Kallelse till stämma skickas ut senast två veckor innan (vid ordinarie stämma) eller en vecka innan (vid extra stämma).

Stadgarna (§ 32-40) anger vad som gäller. Där finns bland annat krav på dagordning, tider, motioner och rösträtt.