Övriga leverantörer

Föreningen har avtal inom många verksamhetsområden kopplat till fastigheten.

Några avtalsområden är strategiska för föreningen. Dessa är:
Fastighetsförvaltning (se särskild rubrik)
Fastighetsskötsel (se särskild rubrik)
Hiss (se särskild rubrik)
• Lån
• Extern revisor
• Försäkringar
• Nyckeladministration

Andra avtalsområden är inte strategiska men avtalen är fleråriga. Dessa är:
Städning (se särskild rubrik)
• Bredbandsanslutning
• TV
• Hemsida
• Sophämtning av hushållssopor och matavfall
• Hämtning av grovsopor och förpackningsåtervinning
• Hissbesiktning
• Gångmattor i entréer
Trädgårdsskötsel
Snöröjning och skottning

Härutöver finns återkommande och enstaka inköp som görs genom offertförfrågan (vid större inköp) eller direktköp. Exempel är:
• Juridiskt stöd
• Förbättringsprojekt
• Ny- och ombyggnationer
• Lokal till föreningsstämma