Hyresgäster

Med hyresgäster avses alla de som hyr lokaler i föreningens fastighet. Dessa har hyreskontakt som anger förutsättningarna för vad som hyrs och hur de hyrda ytorna ska skötas.

Vilka som är hyresgäster och vad de hyr förtecknas hos förvaltaren. Det är också förvaltaren som är kontaktpunkten mellan hyresgästen och föreningen. Det är förvaltaren som tar fram hyreskontrakt och övervakar kontraktens giltighet och eventuella uppsägningar. Det innebär bland annat att förvaltaren fakturerar alla avgifter och hyror från föreningen till hyresgästen och håller kontakt vid eventuella klagomål.

I föreningens fastighet finns 5 större lokaler som hyrs ut för olika verksamheter. Därutöver finns mindre utrymmen (förråd) möjliga att hyra ut.