Kvalitetspolicy

Brf Söder Torn vill på ett enkelt sätt ge medlemmarna insyn i föreningens verksamhet.  Föreningen har därför skapat en dokumentation som gör det tydligt för medlemmarna hur föreningen fungerar och arbetar och hur medlemmarna bidrar.

Vi kallar detta för brf Söder Torn kvalitetsledningssystem.

Det är brf Söder Torn styrelse som är ansvariga för systemet inklusive årlig uppföljning och revidering.

Systemets originalhandlingar förvaras av styrelsen liksom föreningens övriga handlingar. Elektroniska kopior ska finnas på alla handlingar.

Föreningens hemsida är bas för systemet och där återfinns under de olika menyerna länkar till den information och de dokument som utgör både kvalitetsledningssystemets dokumentation och föreningens övriga information.

Föreningens uppdrag

Föreningen ska som främsta uppgift upplåta lägenheter åt medlemmarna. Föreningen ska därutöver utveckla verksamheten så att medlemmarna ges bästa möjliga boende och ekonomiska utbyte av medlemskapet.

Föreningens strategier

Föreningen är ett privatbostadsföretag (”äkta förening”) och ska så förbli (se länk). De kommersiella ytorna ska ge marknadsmässig avkastning. Föreningen ska utveckla verksamheten på ett ordnat och stabilt sätt där ekonomi, erfarenhet, kvalitet och miljöhänsyn är viktiga delar.

Upphandling – Uppföljning

Varje leverantör ska kvalitetsbedömas inför upphandling, med dokumentation enligt särskild mall.

Varje avtal/ strategisk leverantör ska följas upp avseende prestation och resultat. För avtal med lång giltighet ska uppföljning ske årligen eller då så påkallas.

Information

Hemsidan ger en bred och allmän presentation av föreningen.
Tornnytt ges regelbundet ut av styrelsen för att informera om viktigare händelser.
I hissarna finns plats för snabb och tillfälligt information.

Stadgar

Stadgarna är det överordnande dokumentet som styr föreningen och dess verksamhet.