Medlemmar

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Det är styrelsen som beslutar om att anta en medlem.

Föreningens stadgar utgör grunden för hur medlemmarna styr föreningen.

Det är på föreningsstämman som medlemmarna utövar sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Föreningsstämma äger rum årligen före juni månads utgång.

Medlemmarna (bostadsrättshavarna) har ett antal rättigheter och skyldigheter som är fastlagda i föreningens stadgar.

I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som är medlemmar (bostadsrättshavare). Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den.

Jämfört med begreppet hyresrätt (som är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare) förväntas det att du tar ansvar inte bara för den lägenhet som du bor i utan också för helheten. Som medlem behöver du både vårda och utveckla föreningens (medlemmarnas) gemensamma egendom som du är delägare i.

Läs mer här.