Valberedning

Föreningsstämman 2008 beslutade:

Valberedningen skall föreslå:
– Styrelsens ordförande (ledamot)
– 4 styrelseledamöter (därutöver)
– 3 suppleanter
– 1 extern revisor
– 1 intern revisor
– 1 suppleant till internrevisorn
– Arvoden till styrelsen
– Arvoden till internrevisorerna
– Stämmans ordförande (som i sin tur utser stämmosekreterare)

Förslagen skall lämnas tillsammans med kallelsen till stämman.

Valberedningen skall i Tornnytt uppmana medlemmarna att nominera kandidater till styrelsearbete.

Valberedningen skall hålla sig informerad om styrelsearbetet via t.ex. styrelsens ordförande och om lämpliga kompetenser för styrelsearbete bland medlemmarna.

Valberedningens e-postadress är: valberedningen@tornnet.org