Rutiner – sälja och köpa bostadsrätt

Inför visning

Den som visar lägenhet inför försäljning (mäklare eller annan) ska kontrollera inpassage. Det är inte tillåtet att ställa upp grindar och portar så att inpassage kan ske av obehöriga. Låssystemet får inte sättas ur funktion.

Vid försäljning

Mäklaren/Säljaren

Överlåtelsehandlingar (köpeavtal, bodelningsavtal, gåvobrev, pantsättning eller vad som kan vara aktuellt) skickas direkt till vår förvaltare, (brf Söder Torn bostadskonsulent). Se Kontakt.

Nycklar och nyckelkort är viktiga för att ha hög säkerhet vad avser tillträde till föreningens lokaler och medlemmens lägenhet. Föreningen har en blankett som som mäklaren utnyttjar för att ge köpare och säljare en säker överlämning av nycklar, nyckelkort och koder. Hämta blanketten här.

Förvaltaren

Bostadskonsulenten kontrollerar överlåtelsehandlingarna mot lägenhetsregistret så att det är rätt personer som säljer. Vidare informeras de kreditinstitut som har pant i lägenheten om att försäljning är på gång. I styrelsens beslutsunderlag för godkännande av ny medlem ingår också en kreditprövning av köparen som beställs av förvaltaren. När underlaget kan godkännas skickas ärendet till styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen beviljar/avslår köparen medlemskap. Beslut tas normalt på styrelsmöte en gång i månaden. Säljaren beviljas också utträde ur föreningen då säljaren lämnar föreningen. Därefter skickas beslutet tillbaka till bostadskonsulenten. Styrelsen informerar övriga boende genom meddelande i Tornnytt

Förvaltaren

Bostadskonsulenten registrerar nya ägaruppgifter i lägenhetsregistret och uppdaterar medlemsregistret.
Vidare informeras mäklaren om styrelsens beslut. Mäklaren i sin tur informerar köpare/säljare.

Att tänka på för säljaren

Som säljare är du skyldig att besiktiga lägenheten före överlåtelse. Se nedan ”Besiktning vid försäljning”.

Säljaren ska kontrollera alla sina nycklar och nyckelbrickor till den egna lägenheten, ytterdörrar till fastigheten, och yttre dörr till källarförråd. Dessa ska inventeras enligt särskild lista (länk). Saknas detta ska det felanmälas i god tid före avflyttning till fastighetsskötaren och felen ska också anmälas till köparen om de inte hunnit rättas före avflyttning.

Nycklar, Nyckelbrickor, Koder till nyckelbrickor och Lösenord till bokningssystemet ska lämnas över i samband med tillträdet till köparen. Använd den särskilda blankett som finns här för att säkerställa att du lämnar över rätt antal och rätt koder.

Glöm inte att avbeställa elnätsabonnemanget hos Fortum.

Att tänka på för köparen

Säljaren har en skyldighet att besiktiga lägenheten före överlåtelsen. Begär besiktningsprotokoll så att du som köpare vet att allt är OK. Om brister finns vid överlåtelsen kan du som köpare bli ansvarig för att rätta till dessa.

Köparen ska kontrollera att alla nycklar och nyckelbrickor erhållits enligt den särskilda lista som säljaren ska upprätta. Använd den särskilda blankett som finns här för att säkerställa att du får överlämnat rätt antal nycklar/nyckelbrickor och rätt koder.

Kod till nyckelbrickor ska omprogrammeras. Fastighetsskötaren tar kontakt med berörda inom en månad från inflyttning.

Bokningssystemet innehåller lösenord som ska omprogrammeras. Det ska du som köpare göra själv genom att gå in i bokningssystemet och ändra. Glöm inte att få länk och befintlig kod.

Glöm inte att beställa elnätsabonnemang hos Fortum.

Pantsättning

När medlem pantförskriver sin lägenhet för upptagna lån sänder banken (låneinstitutet) pantförskrivningshandlingarna till styrelsen som vidarebefordrar handlingarna till förvaltaren eller direkt till förvaltaren. Se Kontakt. Uppgifterna registreras i lägenhetsregistret.

När pantförskrivning ändras eller upphör helt på grund av att lån har förändrats sänder banken (låneinstitutet) information om detta till styrelsen som vidarebefordrar till förvaltaren eller till förvaltaren direkt. Se Kontakt. Lägenhetsregistret uppdateras med den ändrade pantförskrivningen.

Om större renovering skett

Har ombyggnad skett av lägenheten som påverkar tätskikt, våtutrymmen, vatten, avlopp, sprinklersystem eller annat av mer väsentlig karaktär ska säljaren till köparen överlämna dokumentation. Denna skall visa att bostadsrättsföreningen godkänt ombyggnaden. Säljaren skall överlämna dokument som visar och garanterar att åtgärderna har skett på av myndigheter/ branschorganisationer godkänt sätt.

Besiktning vid försäljning

I samband med överlåtelse av bostad så ska lägenheten besiktigas.

När styrelsen har godkänt den nya ägaren som medlem i föreningen så kommer säljaren av bli kontaktad av Biträdande förvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB för bokning av en okulärbesiktning.

Innan besiktningen sker så kommer den boende att få ett antal frågor gällande eventuella renoveringar som gjorts i bostaden. Frågorna finns i denna länk.

Besiktningen görs för att säkerställa att såväl säljare som köpare görs medvetna om eventuella brister i lägenhetens utförande gentemot bostadsrättsföreningen.

Säljaren ansvarar för att dessa brister åtgärdas innan avflytt alternativt gör en separat överenskommelse med köparen om hur dessa ska hanteras och meddelar denna överenskommelse till biträdande förvaltare.

Bostadsrättsföreningen kan om dokumentation över ombyggnationer saknas eller om förvaltaren anser det befogat, föreskriva ytterligare besiktning av lägenheten.