Mäklarinformation brf Söder Torn

Kontakt

Vår förvaltare tillhandahåller information till mäklare om lägenheten. Se Kontakt.

Inför visning

Den mäklare som visar lägenhet inför försäljning ska kontrollera inpassage. Det är inte tillåtet att ställa upp grindar och portar så att inpassage kan ske av obehöriga. Låssystemet får inte sättas ur funktion.
Läs mer här.

Besiktning vid försäljning

I samband med överlåtelse av bostad skall lägenheten besiktigas. Se Rutiner.

När styrelsen har godkänt den nye ägaren som medlem i föreningen, kommer säljaren bli kontaktat av biträdande förvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB för bokning av en okulär besiktning.

Säljaren har en skyldighet att rätta till eventuella brister och i överlåtelseavtalet reglera köparens eventuella ansvar om besiktning inte genomförts eller om brister kvarstår.

Mäklaren bör göra sig medveten om hur besiktningen hanteras. Då mäklaren skriver överlåtelseavtalet bör besiktningsprotokollet bifogas för att tydliggöra säljarens och köparens ansvar.

Information

Föreningens hemsida: www.sodertorn.com

Stadgar och årsredovisningar finns under rubrikerna Stadgar respektive Årsredovisning.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Söder Torn och organisationsnumret är 716405-5977. Fastigheten heter Fatburshöjden 1. Föreningen bildades 1996. Fastigheten är upplåten med tomträtt.

Husen färdigställdes 1996/1997. De fyra husen har olika gatu- och postadresser:
• Medborgarplatsen 11 (Kub 2)
• Fatburstrappan 12 (Kub 1)
• Fatburstrappan 14 och 16 (Bågen)
• Fatburstrappan 18 (Tornet)

Fastigheten ligger i stadsdel Maria/Södermalm, Maria Magdalena församling.

I årsavgiften för bostadsrätten, som faktureras månadsvis, ingår
• Vatten
• Värme
• Källarförråd
• Ett 20-tal digitala (och analoga) TV-kanaler
• Bredbandsanslutning upp till upp till 1000 Mbit/s upp- och nerströms

Årsavgiften höjdes den 1 oktober 2023 med 25%.

Föreningens stadgar ger styrelsen möjlighet att erbjuda medlemmar att göra frivilliga kapitaltillskott. Varje lägenhet har därför två andelstal, andelstal 1 och andelstal 2.
Andelstal 1 anger den andel som lägenheten har vad avser driftkostnader (dvs. alla löpande kostnader utom räntekostnader och amorteringar av föreningens lån).
Andelstal 2 anger den andel som lägenheten har vad avser kapitalkostnader (dvs. räntekostnader och amorteringar på föreningens lån).
I lägenhetsförteckningen benämns andelstal 1 med ”Andelstal ex Kapital” och andelstal 2 med ”Andelstal Kapital”.
Årsavgiften baseras på såväl andelstal 1 som andelstal 2. Lägenheter där andelstal 2 är lägre än andelstal 1 har gjort frivilliga kapitaltillskott och därmed betalat av del av lägenhetens ursprungliga andel av föreningens lån. Dessa lägenheter har lägre årsavgift.

Nytt erbjudande om frivilligt kapitaltillskott är ett beslut som tas av styrelsen. Ett sådant beslut är beroende av utvecklingen av ränteläge och hur föreningens lån placeras. Inga sådana beslut är aktuella för närvarande.

Energideklaration är gjord 2018. Radonmätning är gjord 2009. Värdena i energideklarationen är för Bågen och Tornet 177 kWh/m² och år. För kuberna är värdet 179 kWh/m² och år. Radonvärdena är under 30 Bq/m3.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs vart tredje år för Tornet och vart sjätte år för Bågen och Kuberna. Senaste OVK för alla husen genomfördes 2013/14. Senaste OVK för Tornet genomfördes 2016. Nästa OVK för alla husen genomförs hösten 2019.

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp och betalas av köparen.

Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp.

Avgift för andrahandsuthyrning tas ut med 10 % av gällande prisbasbelopp och år.

Juridisk person godtas inte som medlem.

Föreningen är ett privatbostadsföretag = ”äkta förening”.

Det är tillåtet med delat ägande. Minsta delägarandel är 10 % och minst en av delägarna ska bo i föreningen.

Uppvärmning sker med fjärrvärme och värmeåtervinning.

Det finns 172 lägenheter i föreningen. Samtliga är upplåtna med bostadsrätt.

Det finns 5 kommersiella lokaler i föreningen.

Föreningen har för medlemmarnas behov:

  • Tvättstugor (fyra vanliga och en grovtvätt)
  • Innergårdar (två)
  • Cykelrum och cykelgarage
  • Grovsoprum med återvinningssortering av förpackningar och matavfall
  • Sopnedkast för hushållssopor på bottenvåningarna i anslutning till Tornet
  • Postboxar på entréplan i varje hus
  • Takterasser (två)
  • Topplokal med avgift
  • Pool och bastu med avgift
  • Gästlägenheter med avgift

Parkeringsplatser för bil (65 st.) och MC (4 st.) i varmgarage finns att hyra. Separat kösystem gäller. Kötiden varierar mellan 1 och 2 år. Några av bilplatserna har förberetts för el-bilar.

Central-TV med antennuttag finns i varje lägenhet i de flesta rum. Föreningen äger och administrerar nätet. Det är ett 20-tal kanaler på svenska och andra språk som ingår i årsavgiften. Dessa kanaler distribueras digitalt (DVB-T), vilket betyder att om du har en TV med inbyggt digital TV-mottagare för marksänd TV (DVB-T) kan du ta emot kanalerna. Vissa kanalerna sänds även analogt.
Ytterligare digitala kanaler kan köpas via Boxer.

Bredband: I varje lägenhet finns ett nätverksuttag för bredbandsanslutning. Detta ger en bredbandsuppkoppling på upp till 1000 Mbit/s upp- och nerströms. Leverantör är Stockholms Stadsnät.
Denna uppkoppling ingår i årsavgiften.
I bredbandsabonnemanget ingår även IP-/Bredbands-telefoni, ”Lilla Abonnemanget”.

I huset finns för medlemmarna en topplokal (festlokal) med kanske stadens bästa utsikt, poolanläggning med bassäng och bastu samt två gästlägenheter. Mer information och bilder som kan användas av mäklaren finns under rubrik Bo i Söder Torn.

Föreningens förvaltare är Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (EM). Mer information under rubrik Kontakt.

Trappstädning utförs av Städpoolen AB.

För inpassering används nyckelbricka (=tag) och personlig kod. För besökare finns porttelefon.

Överlåtelsehandlingar (köpeavtal, bodelningsavtal, gåvobrev, pantsättning eller vad som kan vara aktuellt) skickas direkt till vår förvaltare, (brf Söder Torn biträdande förvaltare). Se Kontakt.

Föreningen har en rutin i samband med överlåtelser som beskriver vad respektive aktör gör och ansvarar för. Se Rutiner.