Bygga om

Allmänna regler

Du bor i ett hus med många grannar. Det ställer särskilda krav på dig som vill bygga om. Föreningens stadgar gäller liksom trivselreglerna och övriga regler på hemsidan. Det ligger också ett ansvar på medlemmen om något inträffar vid ombyggnaden som gör skada på föreningens eller tredjemans egendom

Om du känner osäkerhet kontakta föreningens förvaltare.

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt.

Renovering kräver planering. I de fall renoveringen eller ombyggnaden kräver föreningens tillstånd måste föreningen ges tillräcklig tid för att bedöma om föreslagen ändring kan godkännas (eller inte). Det är inte tillåtet att påbörja en ombyggnad som kräver tillstånd innan ett skriftligt tillstånd finns.

Störningar i form av buller från enklare byggarbeten ska minimeras och dessa arbeten får endast ske vardagar kl 7-18 och lördagar kl 9-16. Under söndagar och helgdagar får inget störande arbete ske. Informera dina grannar om att du ska bygga om och vilka tider arbetena blir störande. Glöm inte bort att även butikerna (motsv) som hyr av föreningen kan komma att störas av ombyggnaden.

Vid en ombyggnad uppstår alltid avfall. Sådant avfall exempelvis byggavfall, större vitvaror, spisar och målarfärg ska bortforslas av den som bygger om. Sådant avfall får inte slängas i grovsoprummet.

Uppställning av byggavfall får endast ske efter överenskomelse med/godkännande av förvaltaren eller styrelsen. Avfallet får inte blockera in- och utfart för mc-garaget. Avfallet får stå uppställt i högst tre dagar och måste markeras med namn och telefonnummer till ansvarig.

Uppställning av arbetsredskap, möbler och inredning får inte ske på gemensamma ytor.

Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning. Vid behov skyddas hissens väggar och golv. Skadegörelse belastar den som renoverar.

Det är alltid bostadsrättshavaren som ansvarar för att dessa och övriga regler som gäller inom föreningen följs. Bostadsrättshavaren ska också underrätta eventuell entreprenör om de regler som gäller och se till att de efterlevs.

Om reglerna inte följs kan föreningen införa byggstopp.

Enklare renovering

Enklare renovering av lägenheten i form av målning, tapetsering, omläggning av golv eller byte av köksinredning kräver inte föreningens tillstånd.

En till synes enklare renovering kan dock påverka ventilationskanaler, vatten och avlopp och i Tornet även sprinklerhuvuden. Då krävs tillstånd från föreningen.

Omfattande renovering/ombyggnad

Omfattande renovering/ombyggnad (se stadgarna §12) får endast ske kl 8-17 och kräver normalt ett godkännande från föreningen (se nedanstående stycke). Då ska i förväg ett underlag för beslutet lämnas till föreningens förvaltare. Underlaget skickas enklast via e-post till renovera@tornnet.org. Ju tydligare underlaget är desto snabbare får du besked om ombyggnaden kan tillåtas (eller inte). Beslutsunderlaget måste vara skriftligt så att det kan sparas och kan t ex vara i form av en ritning som visar förändringen (läget nu och läget efter ombyggnaden) med en förklarande text. Detta underlag ska sparas liksom sådant underlag som bevisar att lägenheten renoverats på behörigt sätt. Det utgör en viktig dokumentation av hur lägenheten har förändrats. Vid en eventuell framtida försäljning ska denna dokumentation kunna visas upp och överlämnas till köparen. Se Rutiner vid försäljning.

Blankett för ansökan om ombyggnad och renovering finns i denna länk

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, flyttning eller nybyggnation av väggar för att ändra rumsindelningen, ändring, påverkan eller flyttning av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation, sprinkler, värme, el, kabel-tv-uttag och datauttag får endast ske efter tillstånd från föreningen.

Flytt av rör i badrummets golv kräver bilning. Då måste badrum i underliggande lägenhet i Bågen och Kuberna vara tillgängligt för s.k. stämpning (stöttning av tak i underliggande lgh för att inte genomslag ska ske). I Tornet är stämpning svårt att göra pga undertak i badrummen. Därför godtas inte bilning där för nya stammar Bilning av befintlig stam i Tornet för att byta s.k ”groda” kan godtas utan stämpning. Den bostadsrättshavare som låter utföra bilning är fortfarande ansvarig för att genomslag inte sker.

Vid badrumsrenoveringar så måste auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr.se (kakelsättare) och www.sakervatten.se (rörmokare) hittar du anslutna byggfirmor.

ROT-avdrag

Ska du utföra arbete med ROT-avdrag är föreningens organisationsnummer 716405-5977 och fastighetsbeteckningen är Fatburshöjden 1.
Skatteverkets regler finns i denna länk
ROT-avdrag avseende sprinkler, se vidare under Sprinklerhuvud.

Avstängning av vatten

Avstängning av vattenstammar görs av och planeras med fastighetsskötaren. Avstängning av vattnet till enskild lägenhet kan göras av den boendes entreprenörer med den ballofix-ventil som sitter bakom lucka i badrummet. De boende ansvarar för att nödvändiga myndighetstillstånd inhämtas. Observera att en ombyggnad kan kräva såväl föreningens som myndigheternas godkännande.

Köksfläktar

Alla våra hus har central mekanisk frånluftventilation. Frånluftkanalerna finns i badrum och kök. Dessa får inte blockeras. Mekaniska köksfläktar får inte anslutas till frånluftsystemet.  Spiskåpor utan motor får anslutas.

Mekaniska köksfläktar med kolfilter kan installeras om de inte ansluts till det gemensamma frånluftsystemet. Det centrala mekaniska frånluftsystemet ska i en sådan lägenhet ha separat frånluftdon på lämplig plats i köket.

Sprinklerhuvuden

Vad avser sprinklerhuvuden i Tornet får inredning eller väggar inte ställas eller sättas upp så att dessa blockeras.

Alla rum (utom våtrum) i Tornet ska ha sprinklerhuvuden. Det innebär att om ett nytt rum planeras, ska sprinkler också installeras i det nya rummet. Om en garderob eller ett köksskåp planeras sättas upp på en vägg som har sprinklerhuvud och sprinklern inte går fri, ska den flyttas.

Sprinkler får endast installeras, flyttas eller byggas om av godkänd entreprenör, vilket för närvarande är Bravida Sprinkler. För kontaktinformation med Bravida Sprinkler sök förvaltaren.

Då sprinkleranläggningen tillhör föreningen och Bravida endast tar emot beställning av föreningen, och inte enskild medlem, behöver beställning godkännas och utföras av förvaltaren. Kostnad för åtgärd faktureras till föreningen, som vidarefakturerar kostnaden till medlem. Då fakturan ställs ut till föreningen och inte medlem, är det inte möjligt att nyttja ROT-avdrag för dessa arbeten.

Besiktning sker årligen enligt lag.

Vid arbeten som utförs i Tornet av medlem, är medlemmen skyldig att säkerställa att sprinklersystemet inte skadas. Vidare skall medlem säkra att det finns möjlighet att stoppa eller leda bort sprinklervatten vid eventuell skada på sprinkleranläggningen vid ombyggnad. Styrelsen har en slang för ändamålet att låna ut. Det finns också särskilda sprinklerkilar, som kan användas för att blocker ett utlöst sprinklerhuvud, och som skall tillhandahålas av anlitat hantverkare och finnas tillhands under renoveringen.

Borrning/bilning i betong mm

Vid borrning och bilning i betong blir störningarna omfattande och berör ofta alla lägenheter i hela huset. Det kan också bli aktuellt när man behöver bila bort gammalt kakel. Därför gäller särskilda regler för sådant arbete. Arbetet ska ske med moderna proffsmaskiner som minimerar den tid som arbetet tar och de vibrationer som uppstår. Traditionella slagborrmaskiner av hobbykaraktär får inte användas.
Arbetspass av denna typ ska hållas korta och får inte pågå över flera timmar i ett sammanhang.

Stadgar

I stadgarna finns också viktig information om vad som gäller. Läs särskilt §§ 11- 13.

Kontaktinformation

Se Kontakt