Kvalitetssystem - rutiner - styrelsen - förvaltaren

Styrelsen fattar beslut om föreningens verksamhet. Styrelsen har valt att upphandla fastighetsförvaltningen (det operativa arbetet) med administration, ekonomi och teknik för att säkerställa rätt kompetens.

Förvaltaren verkställer styrelsens beslut och är den som innehar rätt kompetens för att förse styrelsen med kunskap och information om vad som måste göras för att upprätthålla fastighetens kvalitet. Förvaltaren förser också styrelsen med information om ”lagar och förordningar”.

Representanter ur styrelsen träffar förvaltaren en gång per månad (Förvaltarmöte) inför styrelsemötena för att behandla den förvaltarrapport som förvaltaren utarbetar varje månad (ej juli) och för att ge förvaltaren uppdrag. Förvaltaren dokumenterar dessa möten i den löpande förvaltningsrapporten.

Förvaltaren organiserar, driver och följer upp fastighetsskötseln.

Klagomål från medlemmar hanteras av förvaltaren.

Förvaltaren har kontakt med kommersiella hyresgäster och upprättar hyresavtal (genom fullmakt).

Förvaltaren har kontakt med leverantörer.

Förvaltaren ansvarar för uppdatering och genomförande av underhållsplanen.

Förvaltaren har mandat att besluta om aktiviteter upp till 3x basbelopp.

Senast uppdaterad 2015-03-20.